Sophy Entertainment, Patrik Priesol, Zvolenská 1778/13, 010 08 Žilina
IČO: 47329769,DIČ: 1086291635
Spoločnosť Patrik Priesol je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, register číslo 580-52138.

Bankové spojenie
Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Číslo účtu: 4205861638/8360, IBAN: SK67 8360 5207 0042 0586 1638, SWIF: BREXSKBX

Kontaktné údaje
E-mail: se_info@tpsk.eu, Telefón: +421 41/202 13 58 (voľba 013), Telefón zo siete StackNet: 990 (voľba 013)